การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/or... โครงสร้าง  ไปที่ข้อมูลหน่วยงานซึ่งอยู่ แถบเมนูด้านซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์ อบต. เลือกหัวข้อโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/bo... https://www.buengphra.go.th/st... ข้อมูลผู้บริหาร ไปที่บุคลากรซึ่งอยู่ แถบเมนูด้านซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์ อบต. เลือกหัวข้อ ผู้บริหาร จะอยู่ไอคอลที่ 1 และ หัวหน้าส่วนราชการ จะอยู่ไอคอลที่ 3
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... อำนาจหน้าที่ ไปที่ข้อมูลหน่วยงาน ซึ่งอยู่แถบเมนูเลือกไปที่อำนาจหน้าที่ซึ่งอยู่ไอคอลที่ 12 จะพบไฟล์ PDF และบทบาทหน้าที่ จะอยู่ไอคอลที่ 11 คลิกไปที่บทบาทหน้าที่ จะพบไฟล์ PDF
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... แผนการพัฒนา ไปที่ แผน จะแถบเมนูที่ 6 ด้านซ้ายมือของเว๊บไซด์ คลิกไปที่ แผน เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ไอคอลที่ 1 คลิกเข้าไปจะพบหัวข้อข่าว ให้เลือกที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-25670 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2(22ส.ค.2565) อยู่หัวข้อข่าวที่ 1คลิกไปหัวข้อดังกล่าว จะพบไฟล์ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF เต็มจอ
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/co... ข้อมูลการติดต่อ ไปที่ข้อมูลหน่วยงานซึ่งอยู่ แถบเมนูด้านซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์ อบต. เลือกหัวข้อ ติดต่อ ซึ่งอยู่ไอคอลที่ 16 เมื่อคลิกเข้าไปจะพบ ที่อยู่ อบต. ,หมายเลขโทรศัพท์ ,E-mail , แผนที่ที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... https://www.buengphra.go.th/pr... ฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปที่ แถบเมนู ระเบียบ ซึ่งอยู่เมนูที่ 8 เลือกไปที่ ไอคอลที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้เลือก พระราชกฤษฎีกาการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2540 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/ne... https://www.buengphra.go.th/ne... https://www.buengphra.go.th/dn... ข่าวประชาสัมพันธ์ ไปที่แถบเมนูข่าวสาร ซึ่งอยู่เมนูที่ 5 เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ อยู่ไอคอลที่ 4  เลือกหน้าที่ (2) เลือก ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 2 ธ.ค.2566 คลิกไป จะพบไฟล์ PDF ประกาศดังกล่าว


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/we... กระดานสนทนา ซึ่งอยู่ไอคอลที่ 7 จะพบ สนทนาในตำบล เลือกไปที่สร้างกระทู้อยู่ด้านซ้ายมือตัวหนังสือสีแดง คลิกเข้าไป จะพบกระดานถาม-ตอบ
o9 Social Network https://www.buengphra.go.th/ho... https://web.facebook.com/profi... Social Network จะอยู่หน้าหลักของเว๊บไซด์ อบต. ด้านบนขวามือ ซึ่งเป็น facebook อบต.บึงพระ .จะเชื่อมโยงกับ เว๊บไซด์ อบต.
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปที่แถบเมนูรายงาน อยู่เมนูที่ 7 ซ้ายมือของเว็บไซด์ เลือก การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งอยู่ไอคอลที่ 15 คลิกเข้าไป จะพบไฟล์ PDF คลิกเพื่อเปิด พบไฟล์ PDF จะเต็มจอ
 
  (1)     2      3      4      5