การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไปที่เมนู รายงาน ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือ บนหน้าเว๊บไซด์ คลิกที่รายงาน เลือกหัวข้อข่าว การประชุมไกล่เกลี่ยรเรื่องร้องเรียนกรณีความเดือดร้อนจากการประกอบการตลาดนัดบริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภัส  คลิกไปที่หัวข้อข่าวดังกล่าว จะพบเนื้อหา  คลิกเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  ไปที่เมนูรายงาน ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าเว๊บไซด์ อบต. คลิกไปที่รายงาน  เลือก การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จะพบกับหัวข้อข่าว เลือก ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (16 ธ.ค.2565) คลิกไปหัวข้อข่าวดังกล่าวจะพบเนื้อข่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF ประกาศ มาตรการฯ
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... ในหัวข้อการสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy ได้นำรายงานการประชุมพนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ซึ่งจะกล่าวถึงกาการประกาศว่าเจ้าหน้าที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัล  รายละเอียด ไปที่เมนูซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์ เลือกหัวข้อรายงาน  รายงานการประชุมพนักงาน  เลือกหัวข้อข่าว รายงานการประชุมพนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งอยู่หน้าที่ 1 พอคลิกไปจะพบเนื้อหา และด้านล่างของไฟล์เนื้อหาจะมีรูปภาพประกอบ และคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift ไปที่ไอคอล รายงาน อยู่เมนูที่ 7 ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้าหลักเว๊บไซด์ ไปที่ รายงาน เลือกไปที่หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และเลือกข่าว รายงานการดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ เดือน (ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) คลิกไปที่ข่าวดังกล่าว จะพบเนื้อหาข่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะอยู่ไอคอลที่ 7 รายงาน  ไปที่รายงาน เลือกหัวข้อการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  เลือกหัวข้อข่าว รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566  คลิกไปที่ข่าวดังกล่าว จะพบเนท่อหาข่าว ให้คลิกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์จะพบเนื้อหาข่าวที่เป็นไฟล์ Pdf
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี  ไปที่เมนูด้านซ้ายมือหน้าเว๊บไซต์ เลือก รายงาน  จะพบหัวข้อรายงาน หัวข้อการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  เลือกหัวข้อข่าว รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
   1      2      3     (4)     5