การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... https://www.buengphra.go.th/dn... แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปที่ไอคอล แผน อยู่เมนูที่ 6 ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้าหลักเว๊บไซด์ ไปที่ แผน เลือกไปที่หัวข้อ
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เลือกข่าว เล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2577 อบต.บึงพระ (12 เม.ย.2566) คลิกไปที่ข่าวดังกล่าวจะพบเนื้อหาข่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะได้ไฟล์ PDF
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไปที่ไอคอล แผน อยู่เมนูที่ 6 ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้าหลักเว๊บไซด์ ไปที่ แผน เลือกไปที่หัวข้อ
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต เลือกข่าว รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ( 5 เม.ย.2566) คลิกไปที่ข่าวดังกล่าวจะพบเนื้อหาข่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะได้ไฟล์ PDF
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... รายงานผลการป้องกันการทุจริต ไปที่เมนู แผน ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือบนหน้าเว๊บไซด์ คลิกไปที่แผน  เลือกไปที่ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต  เลือกหัวข้อข่าว รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (30ก.ย.2565) คลิกไปที่หัวข้อข่าวดังกล่าวจะพบเนื้อหาข่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์  จะพบไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งทาง อบต.บึงพระ แยก ออกเป็นประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ,ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ,ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร จะอยู่เมนู การบริหารบุคคล ซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์ เลือกไอคอล กสนดำเนินการนโยบายการบริหารส่วนบุคคล จะพบหัวข้อ ประกาศ ประมวลจริยธรรมท้องถิ่น ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประกาศประมวลจริยะรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พอคลิกเข้าจะพบไฟล์  คลิกเพื่อเปิดไฟล์ แต่ละหัวข้อ จะพบไฟล์ PDF
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การขับเคลื่อนจริยธรรม โดยได้นำ คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการจริยธรรม อบต.บึงพระ และแนวทางการปฎิบัติของพนักงาน อบต.บึงพระ  รายงานการประชุมพนักงาน ฯ      โดยข้อมูลจะอยู่ในเมนู รายงาน เลือกหัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เลือกข่าว
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.   บึงพระ  รายงานการประชุมพนักงานฯ ซึ่งจะมีแนวทางการปฎิบัติตนของพนักงน อบต.บึงพระ แนบประกอบ คลิกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์จะพบไฟล์ PDF
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะอยู่เมนู รายงาน ด้านซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์ เลือก การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน คลิกไปหัวข้อดังกล่าวจะพบ หัวข้อข่าว การรายงานผลกานนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกไปจะพบเนื้อข่าว คลิกที่คลิกเพื่อเปิดไฟล์จะพบไฟล์ PDF
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2566  ไปที่เมนูด้านซ้ายมือหน้าเว๊บไซต์ เลือก รายงาน  จะพบหัวข้อรายงาน เลือกไปที่ รายงานอื่น ๆ แล้วเลือกหัวข้อข่าว รายงานวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐภาครัฐ (22 ต.ค.2565)
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การแสดง QR code แบบวัด EIT บนเว๊บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน จะอยู่หน้าหลักของหน้าเว๊บไซต์หน่อวยงานจะเป็นแบนเนอร์ซึ่งอยู่หน้าจอหลัก การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จะอยู่ที่เมนู รายงาน รายงานอื่นๆ อยู่ที่รายงานการดำเนินการการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี พ.ศ.2566 คลิกที่คลิกเพื่อเปิดไฟล์จะพบไฟล์ PDF
 
   1      2      3      4     (5)