การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... แผนการจัดหาพัสดุ ไปแถบเมนูแผน ซึ่งอยู่เมนูที่ 6 คลิกที่เมนูดังกล่าว เลือกแผนจัดหาพัสดุ ไอคอลที่ 4 คลิกไปที่แผนจัดหาพัสดุ จะพบข่าว เลือกไปที่หัวข้อข่าวประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (3 ต.ค.2565) ซึ่งอยู่หัวข้อที่ 2 คลิกเข้าไปจะพบไฟล์ คลิกเพื่อเปิดไฟล์  จะพบไฟล์ PDF  ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/ne... https://www.buengphra.go.th/ne... https://www.buengphra.go.th/dn... ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ไปที่เมนูข่าวสาร ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของเว๊บไซด์ อบต. เรียกที่เมานูที่ 5 คลิกที่ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จพพบหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้างในที่นี้เลือก ประการเรื่องประกวดราคารจ้างบริการกำจักขยะมูลฝอยฯ ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565  คลิกไปที่ข่าวดังกล่าว จะพบเนื้อหาขาว คลิกไปเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล PDF ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบขยะ ฯ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไปที่ไอคอล รายงาน อยู่เมนูที่ 7 ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้าหลักเว๊บไซด์ ไปที่ รายงาน เลือกไปที่หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) เลือกไปที่หัวข้อข่าว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) คลิกไปที่หัวข้อข่าวดังกล่าว จะพบเนื้อข่าว คลิกไปที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะได้ไฟล์ PDF
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  ไปแถบเมนู รายงาน ซึ่งอยู่เมนูที่ 7 ซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์ คลิกไปที่รายงาน เลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ซึ่งอยู่เมนูที่ 6 คลิกไปจะพบหัวข้อข่าว เลือกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (5 ต.ค.2565) คลิกไปหัวข้อดังกล่าวจะพบไฟล์ คลิกเพื่อเปิดไฟลจะพบไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปที่ไอคอล การบริหารบุคคล อยู่เมนูที่ 4 ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้าหลักเว๊บไซด์ ไปที่ การบริหารบุคคล เลือกไปที่หัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เลือกข่าว นโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยกรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ (3 เม.ย.2566) คลิกไปที่ข่าวดังกล่าว จะพบเนื้อข่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะได้ไฟล์ PDF
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปที่ไอคอล การบริหารบุคคล อยู่เมนูที่ 4 ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้าหลักเว๊บไซด์ ไปที่ การบริหารบุคคล เลือกไปที่หัวข้อ  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เลือกข่าว รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2566 (3 เม.ย.2566) คลิกไปที่ข่าวดังกล่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะได้ไฟล์ PDF
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... https://www.buengphra.go.th/dn... https://www.buengphra.go.th/dn... https://www.buengphra.go.th/dn... https://www.buengphra.go.th/dn... https://www.buengphra.go.th/dn... https://www.buengphra.go.th/dn... หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ นำคู่มือการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับ     นักทรัพยากรบุคคล และ คู่มือการปฏิบัติงานการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะอยู่เมนูการบริหารบุคคล ด้านซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์ เลือกหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกไปหัวข้อดังกล่าว จะพบหัวข้อประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขัน กดเปิดเป็น PDF
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไปที่เมนูการบริหารบุคคล จะอยู่ซ้ายมือ หน้าเว๊บไซด์ อบต.  คลิกไปที่การบริหารบุคคล เลือกการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิกไปที่หัวข้อข่าว รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 (3 ต.ค.2565) คลิกไปหัวข้อข่าวดังกล่าว จะพบเนื้อข่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะได้เป็นไฟล์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ไปที่เมนู รายงาน ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือบนหน้าเว๊บไซด์ คลิกที่รายงานเลือกหัวข้อ การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน คลิกที่หัวข้อดังกล่าว จะพบหัวข้อข่าว เลือกไปที่หน้าที่ 2 เลือก คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน (5 ต.ค.2565) คลิกที่ข่าวดังกล่าว จะพบเนื้อข่าว คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะได้ไฟล์ PDF
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/co... การร้องเรียนการทุจริต ไปที่เมนู บริการประชาชน ซึ่งอยู่ด้านบนซ้ายมือหน้าเว๊บไซด์  คลิกไปที่เมนูดังกล่าว เลือกหัวข้อ ร้องเรียนทุจริต จะพบช่องทางในการกรอกข้อมูล การร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.buengphra.go.th/ho... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/pr... https://www.buengphra.go.th/dn... ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปที่ไอคอล รายงาน อยู่เมนูที่ 7 ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของหน้าหลักเว๊บไซด์ ไปที่ รายงาน เลือกไปที่หัวข้อ สถิติ เลือกข่าว สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2566 (3 เม.ย.2566) คลิกไปที่ข่าวดังกล่าวจะพบเนื้อข่าว และคลิกที่ไปที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะพบไฟล์ PDF
 
   1      2     (3)     4      5