หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัรับชั่น [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการให้และการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ผ่านเว๊บไซด์หน่วยงาน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่องยกเลิกการจัดโครงการลานวัฒนธรรมวิถีชุมชนตำบลบึงพระ [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ องค์กรทำความดีด้วยหัวใจ ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดภัยสิ่งแวดล้อม [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2