หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างใหม่) [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ พ.ศ.2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
เรื่อง การจัดทำมาตรการ/ประกาศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการแนวทางป้องกันการทุจริต [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัรับชั่น [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3