หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลกาารควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แบบประกอบการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปกคส 7) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แบบประกอบการประเิมนผลการควบคุมภายใน (แบบ ปกอส.6) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3      4      5