หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการประเมินประสิทะิภาพของ อปท.(LPA) [ 20 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปี2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ฯ ปี 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)