หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการกประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แจ้งผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการประเมินประสิทะิภาพของ อปท.(LPA) [ 20 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปี2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ฯ ปี 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)