หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประดิษฐ์ สมเงิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
โทร : 084-8155900
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางปราณี กล่อมจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-8383284


นายสยาม ขันทอง
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-5070198


นางวันทนีย์ หุ่นบัณฑิตกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-0522118


นางสมนึก ขวัญเงิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 085-2390355


นางสาวศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 084-6359828


นายอัครพล วรรณทวี
รักษาการ ผุ้อำนวยการดองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-4753299