หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
พระพุทธชินราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หลวงพ่อเชียงแสน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.buengphra.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อบต.บึงพระ โทร : 055-985-111 / งานป้องกันฯ โทร : 055-000-280 / กองสวัสดิการสังคม โทร : 055-001-142
1
2
3
 
 
 
 
 
ความทุกข์ของผู้อยู่อาศัย กับตลาดนัด ณ หมู่บ้าน ชินลาภัส บึงพระ
 

เรียน ท่านผู้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ และผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง ความทุกข์ ของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน กับการจัดตลาดนัด

        เนื่องจากช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีการใช้สถานที่ภายในบริเวณของ หมู่บ้านชินลาภัส บึงพระ ในการจัดตลาดนัดขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00น. - 19.00น. ของทุกๆวัน โดยมีการหยุดดำเนินการเพียงแค่ 1 วัน ต่อสัปดาห์ นั่นคือวันอังคาร ดังนั้น ในทุกๆวันตั้งแต่จันทร์ - อาทิตย์ ผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านชินลาภัส ทั้งในส่วนของบุคคล ห้างร้าน และบริษัท ต้องทนกับสภาวะการจราจรติดขัด การจอดยานพาหนะกีดขวางการจราจร ซ้อนคัน และกีดขวางทางเข้าห้างร้าน บริษัท ที่เปิดทำการภายในหมู่บ้านชินลาภัส  * * * กทั้งยังมีมลภาวะทางเสียง ที่เกิดจากการประกาศด้วยการใช้เครื่องกระจายเสียงของผู้ค้าขาย ทำให้รบกวนสมาธิในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงมีการทิ้งขยะมูลฝอย ทำให้สถานที่ภายในหมู่บ้านสกปรก ไม่ชวนมอง โดยทุกๆปัญกาที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่กระทบต่อคุณภาพชีวิต และคุณภาพในการอยู่อาศัยของลูกบ้านทั้งสิ้น
      
      ในปัจจุบันนี้ โครงการของหมู่บ้านชินลาภัสบึงพระ ได้ทำการโอนย้ายการดูแลจากนิติบุคคลส่วนกลางของหมู่บ้าน ไปยังการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ดังนั้นทางผู้ร้องจึงอยากร้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระเข้ามากำกับดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านชินลาภัสบึงพระ แทนนิติบุคคล เนื่องจากในการโอนย้ายมีการโอนย้ายทั้งในส่วนของความรับผิดชอบดูแลสถานที่ สิ่งแวดล้อม ทัศนวิสัย รวมไปถึงโอนย้ายงบประมาณจากส่วนกลางของหมู่บ้านไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ * * * กด้วย ดังนั้นผู้ร้องจึงคาดหวังว่าจะได้รับความดูแลรับผิดชอบจากท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ

ด้วยความเคารพ
ธิติวัช ขจรจารุพันธ์

เขียนโดย   คุณ ธิติวัช

วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 14.09 น. [ IP : 118.175.225.101 ]  
 

หวังว่าจะได้รับการกำกับดูแล และแก้ไขจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระในเร็ววัน

ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ ธิติวัช

วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 14.10 น. [ IP : 118.175.225.101 ]  
 

ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการเข้ามากำกับดูแลจากทาง อบต.บึงพระ แม้แต่น้อย ทังในเรื่องของมลภาวะต่างๆ การจราจร การจอดรถซ้อนคัน ทำให้ช่องทางจราจร คับแคบ

เขียนโดย   คุณ ธิติวัช

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 17.25 น. [ IP : 182.53.3.80 ]  
 

ขอบคุณที่แจ้งรายละเ * * * ยด  
    
      ขอชี้แจง รายระเ * * * ยดเบื้องต้น คือ
-ตลาดอยู่ในเขตของรถไฟ
-เงินที่ได้รับการอุดหนุนมาเพื่อใช้ซ่อมแซมสาธารณูปโภค

สำหรับเรื่องของมลภาวะต่างๆ นั้น จะสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและแจ้งให้ทราบ * * * กครั้งหนึ่ง

ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ กัญญาณัฐ ธงชัย

วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 08.10 น. [ IP : 180.183.176.202 ]  
 

นับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ผมยังคงรอคอยคำตอบ หรือหนังสือที่เป็นการชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก ทาง อบต.อยู่นะครับ

ถ้าหาก WebBoard สามารถแนบ Vdo clib ได้ จะได้เห็นภาพความวุ่นวาย และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ หรือถ้าหากเป็นไปได้อยากขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ สละเวลาลงพื้นที่ โดยเฉพาะในวันจันทร์ ในช่วงเวลา 16.00น - 19.00น เพื่อรับรู้ความรู้สึก และมองภาพในมุมของผู้อยู่อาศัยบ้างครับ

ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ ธิติวัช

วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 17.49 น. [ IP : 118.174.188.130 ]  
 

อ้างถึง ข้อความของคุณ กัญญาณัฐ ธงชัย วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8.10 น. IP Address 118.174.188.130


ในส่วนของข้อความที่ว่า \"ตลาดนัดอยู่ในเขตของรถไฟ\"


ขอเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับว่า ผม \"มีความเข้าใจ\" ในกายภาพของพื้นที่ว่า \"สถานที่จัดตั้งตลาดนัด\" มีพื้นที่อยู่ในความดูแลของ \"การรถไฟแห่งประเทศไทย\"

แต่ในส่วนของ \"สาธารณูปโภค \"การสัญจร และพื้นที่ในการจราจรภายในหมู่บ้าน ซึ่งถูกยกให้เป็น \"ถนนสาธารณะ หรือพื้นที่สาธารณะ\" โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ \"องค์การบริหารส่วนตำบล บึงพระ\"

ซึ่งตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดขอบข่ายอำนาจ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ว่า

อบต. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (ตามมาตรา 16)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในข้อที่

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิ * * * ล และน้ําเสีย

27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนครับ

เขียนโดย   คุณ ธิติวัช

วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 18.27 น. [ IP : 118.174.188.130 ]  
 

ในเมื่อไม่มีความคืบหน้า และความเคลื่อนไหวใดๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ หรือความอยากที่จะช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพระ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผมตั้งกระทู้ร้องขอความช่วยเหลือในเว็บบอร์ดสาธารณะนี้ ผมขออนุญาตินำเรื่องเข้าร้องต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกต่อไปครับ

ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพระ ที่แสดงให้เห็นถึงความไร้สมรรถภาพในการบริหารจัดการ และความไร้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ ที่ล่าช้าของภาคส่วนนี้ครับ

เขียนโดย   คุณ ธิติวัช

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12.26 น. [ IP : 118.172.32.103 ]